Miami show attire ;) (Taken with Cinemagram)

Miami show attire ;) (Taken with Cinemagram)